Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Hatályos: 2022.02.11-től

1. Az általános szerződési feltételek célja

1.1. Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák a www.digitalismindenes.hu internetes weboldal használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket és elveket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben az ÁSZF minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

1.2. A létrejött szerződés kizárólagosan elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásba foglalt szerződésnek, és nem kerül iktatásra. 

2. A Szolgáltató adatai

Név: Erdélyiné Szabó Rita

Székhely: 4287, Vámospércs Kossuth utca 61.

Nyilvántartási szám: 11346096

Adószám: 64702614-1-29

Statisztikai számjel: 64702614-9602-231-09

Telefonszám: +36 30 382-4134

E-mail cím: hello@digitalismindenes.hu

Bankszámlaszám: 11773384-02260918

Honlap: www.digitalismindenes.hu

3. Adatvédelmi tájékoztató

3.1. A Szolgáltató által üzemeltetett Digitális Mindenes internetes weboldalon nyújtott szolgáltatások tekintetében az Adatvédelmi Tájékoztató az irányadó, amely az alábbi linken érhető el: www.digitalismindenes.hu/adatkezelesi_tajekoztato

4. Alapvető rendelkezések

4.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint az ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseire – amely jogszabály kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók –; valamint a fogyasztó és vállalkozások közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI.30.) Korm. rendeletre.

4.2. Jelen szerződés határozatlan időtartamra jön létre.

4.3. Az ÁSZF módosítására csak indokolt esetben kerülhet sor. A módosítás hatálybalépéséről a Szolgáltató legalább 15 nappal korábban tájékoztatást tesz közzé a weboldalon, illetve az érintett ügyfeleknek elektronikus üzenet formájában értesítést küld. A szerződés bármely egyéb részének módosítása csak közös megegyezés alapján lehetséges.

5. A nyújtott szolgáltatások köre

5.1. A www.digitalismindenes.hu internetes weboldal olyan informatikai-technológiai, tanácsadói és kivitelezői szolgáltatásokat nyújt, mellyekkel a Szolgáltató az ügyfelek vállalkozás-üzemeltetéssel kapcsolatos digitális problémáira, igényeire nyújt megoldást. Ezen szolgáltatások köre és leírása megtalálható a weboldal Szolgáltatások menüpontja alatt. A szolgáltatások nyújtása személyre szabottan történik, azok pontosítására az ügyfelek egyéni igényei alapján kerül sor.

6. A megrendelés és a szerződés létrejötte

6.1. Amennyiben az Ügyfél valamely szolgáltatás igénybevétele mellett dönt, úgy telefonon, e-mailben vagy a weboldal Kapcsolat menüpontja alatt felveszi a kapcsolatot a Szolgáltatóval. A kapcsolatfelvételi űrlap kitöltése nem minősül ajánlatnak.

6.2.  Az üzenet, valamint az űrlap megérkezését a Szolgáltató haladéktalanul, de legfeljebb 2 munkanapon belül visszaigazolja, majd részletes tárgyalást kezdeményez az Ügyféllel a szolgáltatásról.

6.3. Az Ügyfél jogosult az általa hibásan vagy hiányosan megadott adatainak kijavítására vagy a Szolgáltató általi kijavíttatására. Az adatbeviteli hibák javítását az Ügyfél telefonon vagy a hello@digitalismindenes.hu elektronikus címre küldött üzenettel kérvényezheti.

6.4. A felek részletes tárgyalást folytatnak le a szolgáltatásról az alábbi módok egyikén:

  • telefon,
  • e-mail,
  • videochat,
  • egyéb, a felek által közösen megbeszélt mód. 

A felek a felsorolt módok egyikén vagy bármelyikén – megállapodásuk szerint – jogosultak szerződési nyilatkozataik megtételére.

6.5. Az érvényes szerződés létrejöttének időpontja az egyedi tárgyalás lezárásának ideje.

7. A szolgáltatás teljesítése

7.1. A részletes tárgyalást követően a Szolgáltató teljesíti a tárgyalás során részletesen meghatározott szolgáltatást. A Szolgáltató köteles elvégezni a szerződés tartalmát képező, de az ellenszolgáltatás meghatározásakor figyelembe nem vett szolgáltatást.

7.2. Az általános teljesítési határidő a szerződés létrejöttétől számított 10 munkanap. Amennyiben a felek a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, az Ügyfél jogosult teljesítési felszólítást küldeni a Szolgáltatónak, amely esetén a Szolgáltató a felszólításban meghatározott időpontban vagy időn belül köteles teljesíteni. Felszólítás hiányában a Szolgáltató legkésőbb a megállapodás időpontjától számított 30 napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

7.3. A Szolgáltató által nyújtott digitális szolgáltatás akkor minősül teljesítettnek, ha az az Ügyfél által a szerződésben meghatározott eszközre vagy felületre került, vagy hozzáférhetővé vált az Ügyfél számára.

7.4. Amennyiben a Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettséget akadályoztatása miatt nem tudja teljesíteni, köteles erről az Ügyfelet haladéktalanul tájékoztatni, valamint az – esetlegesen – előre fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése a Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

7.5. A Szolgáltató a teljesítés időtartama során abban az esetben jogosult a szolgáltatás módosítására, amennyiben a szerződés szerződésszerű teljesítéséhez szükséges,  valamint az Ügyfelet erről világos és közérthető módon tájékoztatta, mellyel kapcsolatban az Ügyfelet semmilyen többletköltség nem terheli.

8. Fizetési lehetőségek

8.1. A Megrendelő a részletes tárgyalás során létrejött megállapodásnak megfelelően a szolgáltatás Szolgáltató általi teljesítését megelőzően (előzetes fizetés), a szolgáltatás teljesítését követően (utólagos fizetés), vagy részben előzetes és részben utólagos fizetéssel köteles a szolgáltatásért járó ellendíjat megfizetni a Szolgáltatónak. Az utólagos fizetés határideje a szolgáltatás teljesülését követő 8 munkanap. 

8.2. Az Megrendelő által fizetendő pontos összeg az egyedi tárgyalás során kerül megtárgyalásra, azzal, hogy a szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos külső szoftver díja nem a Szolgáltatót terheli. A Megrendelő által fizetendő pontos összegről a Szolgáltató a jogszabályi előírásoknak megfelelő hiteles elektronikus számlát állít ki, amelyet megküld a Megrendelőnek.

8.3. A Megrendelő a Szolgáltató bankszámlájára történő átutalással teljesíti fizetési kötelezettségét. A kifizetés akkor minősül teljesítettnek, amikor az összeg a Szolgáltató számláján a számla szerinti pénznemben teljes összegben jóváírásra kerül.

8.4. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel, ha a Megrendelő általi fizetés a fizetésben közreműködő szolgáltató hibájából nem kerül jóváírásra vagy adminisztrálásra a Szolgáltatónál.

8.5. A Megrendelő késedelmes fizetése esetén késedelmi kamat fizetésére köteles, melynek mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat 7%-kal növelt összege.

9. Felelősség

9.1. A nyújtott szolgáltatáshoz kapcsolódó esetlegesen felmerülő hiba észlelését követő 2 hónapon belül közölt hiba kijavítását a Szolgáltató haladéktalanul, de legfeljebb 15 munkanapon belül elvégzi. A hiba észlelésétől számított 2 hónapot meghaladó közlés esetén a késedelmes közlés jogkövetkezményei állnak be. 

9.2. A Szolgáltató nem felel azért, ha partnerszolgáltatói (akiktől hálózati elérési szolgáltatást veszi igénybe) hálózati incidens miatt korlátozzák, szűrik a forgalmat. A Megrendelő mindent megtesz azért, hogy olyan esemény ne következzen be, mely más szolgáltatók számára is biztonsági eseményt jelent vagy kárt okoz.

9.3. A Megrendelő a szolgáltatást kizárólag jogszerű célra és módon veheti igénybe, illetve felelősséggel tartozik az általa a Szolgáltatónak vagy harmadik személyeknek okozott károkért és egyéb esetleges jogsértésekért (pl. SPAM, szellemi alkotások védelmének megsértése).

9.4. Egyik fél sem felel a szerződés szerinti kötelezettsége nem, vagy hibás teljesítéséért azon esetekben, amikor olyan, mindkét fél érdekkörén kívül eső, előre nem látható körülmények merülnek fel, amelyek megakadályozzák a szerződés teljesítését (vis maior). A Szolgáltató nem felel a szolgáltatás teljesítése során fellépő, a Megrendelőnél felmerülő adatvesztésért.

9.5. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató bármely szerződéses kötelezettségeinek teljesítéséhez jogosult alvállalkozót vagy más közreműködőt igénybe venni.

10. A szerződés felmondása

10.1. A Megrendelő a szerződéstől a szerződés teljesítésének megkezdése előtt indokolás nélkül elállhat, ezt követően pedig indokolás nélkül felmondhatja azt. A Megrendelő az indokolás nélküli felmondás jogát a teljesítés befejezéséig gyakorolhatja.

10.2. Az elállási és felmondási nyilatkozatot a Megrendelő telefonon keresztül vagy elektronikus üzenet útján juttatja el a Szolgáltatónak. 

10.3. A Megrendelő elállása esetén a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti az esetlegesen megfizetett összeget. 

10.4. A Megrendelő felmondása esetén köteles a Szolgáltatónak a díj arányos részét megfizetni és a szerződés megszüntetésével okozott kárt megtéríteni azzal, hogy a kártalanítás a szerződésben meghatározott díjat nem haladhatja meg.

10.5. A szerződés indokolás nélküli felmondására a Szolgáltató is jogosult.

11. Egyéb rendelkezések

11.1. Hírlevél

11.1.1. A Szolgáltató abban az esetben jogosult a Megrendelő részére hirdetést, reklámot, illetőleg kérdőívet tartalmazó levelet (továbbiakban: hírlevél) küldeni, amennyiben a Megrendelő a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a Megrendelő által megadott adatok valósak, illetve helytállóak. 

11.1.2. A Megrendelő az előző pontban hivatkozott önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni a hírlevél alján elhelyezett link segítségével. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a Megrendelő részére több hírlevelet nem küld, továbbá törli a Megrendelő adatait a hírlevélre feliratkozott ügyfelek adatai közül.

11.2. Titoktartás

11.2.1. A szerződés megkötésével és teljesítésével összefüggésben a másik féllel és annak tevékenységével kapcsolatban tudomásra jutott adat és tény üzleti titoknak minősül, azt a felek harmadik személynek nem adhatják ki és nem tehetik hozzáférhetővé. E rendelkezés alól kivételt jelentenek a számviteli, számlázási, tárhely-, valamint hírlevélszolgáltató tevékenységet nyújtó harmadik fél részére adandó információk. 

11.2.2. A Szolgáltató a dokumentumokat és igazolásokat, valamint a birtokába jutott adatokat a szolgáltatással kapcsolatos igények érvényesítése érdekében a szerződéssel kapcsolatos igények megszűnése napjától számított 1 évig, de legalább a szerződés hatálybalépésétől számított 5 évig megőrzi.

12. Kapcsolattartás

12.1. A felek az e-mailt hivatalos írásos formának fogadják el egymás közötti kommunikációjukban. Az értesítés hivatalos módja az e-mail: a Szolgáltató minden közleményét, értesítését e-mailben küldi az ügyfélnek.

12.2. A felek kötelesek együttműködni, és a szerződés teljesülésével kapcsolatos minden lényeges körülményről kötelesek a másikat haladéktalanul tájékoztatni.

12.3. A Megrendelő a szolgáltatás megrendelése és igénybevétele során köteles valós adatokat megadni.

13. Panaszkezelés és vitarendezés

13.1. Amennyiben a Megrendelőnek a szolgáltatással kapcsolatban panasza merül fel, úgy jogosult panasszal élni a Szolgáltatónál. Az ügyfél a panaszát a Szolgáltató elérhetőségeinek bármelyikén jogosult megtenni.

13.2.  A felek törekszenek vitás ügyeik békés úton történő rendezésére. A felek a 60 naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvita esetére elismerik a területileg illetékes bíróság illetékességét.

13.3. Fent nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései irányadóak és kötelezőek.

Várj egy kicsit!

Érdekel milyen eredményeket ért el a Minner.hu üzleti blogot üzemeltető cég a Google Workspace-re való átállással?

Olvasd el az esettanulmányunkat!

Várj egy kicsit!

Érdekel milyen eredményeket ért el a Minner.hu üzleti blogot üzemeltető cég a Google Workspace-re való átállással?

Olvasd el az esettanulmányunkat!