Adatkezelési tájékoztató

Hatályos: 2022.02.11-től

1. Az adatkezelési tájékoztató célja

1.1. Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy Erdélyiné Szabó Rita egyéni vállalkozó (a továbbiakban: az adatkezelő) által üzemeltetett www.digitalismindenes.hu internetes oldalon alkalmazott adatkezelési és adatvédelmi elveket rögzítse.

1.2. A szolgáltatások megrendeléséhez, igénybevételéhez telefonon, illetve elektronikus üzenetben történő kapcsolatfelvétel szükséges, amely bizonyos személyes adatok megadásával jár. Az adatkezelő ezeket az adatokat kizárólag az ügyfél által igényelt szolgáltatás teljesítéséhez, illetve saját és együttműködő partnerei marketing tevékenységéhez, közvetlen üzletszerzés, piackutatás és az ügyfél tájékoztatása céljára telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési úton (pl. e-mail), automatizált rendszeren keresztül, illetve postai úton használja fel.

1.3. Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamit az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

2. Az adatkezelő adatai

Név: Erdélyiné Szabó Rita

Székhely: 4287, Vámospércs Kossuth utca 61.

Nyilvántartási szám: 11346096

Adószám: 64702614-1-29

Statisztikai számjel: 64702614-9602-231-09

Telefonszám: +36 30 382-4134

E-mail cím: hello@digitalismindenes.hu

Honlap: www.digitalismindenes.hu

3. Fogalommeghatározások

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

felügyeleti hatóság: egy tagállam által az 51. cikknek megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv;

az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás: az (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv (19) 1. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében vett szolgáltatás.

4. A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

4.1. A személyes adatok:

 1. kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 2. gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);
 3. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
 4. pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
 5. tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);
 6. kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

4.2. Az adatkezelő felelős a 4.1. pontnak való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

4.3. Az adatkezelő nyilatkozik, hogy adatkezelés a jelen pontban foglalt alapelveknek megfelelően történik.

5. A kezelt személyes adatok köre

5.1. A szolgáltatások megrendeléséhez az ügyfél a következő személyes adatait köteles megadni:

 • Név
 • Számlázási cím
 • Telefonszám
 • E-mail cím

5.2. Az oldal működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az ügyfél számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybevétele során generálódnak, és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az ügyfél külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

6. Az adatkezelés jogalapja, célja és módja

6.1. Az adatkezelő jogalapja az ügyfél személyes adatainak kezelésére az GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) és b) pontjai, illetve az Infotv. 5. § (1) bekezdése alapján az ügyfél önkéntes hozzájárulása személyes adatainak kezeléséhez. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetén az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakaszában visszavonhatják.  

6.2. Az adatkezelő jogszabályi felhatalmazás alapján, a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.

6.3. A személyes adatok kezelésére kizárólag célhoz kötötten kerül sor. A személyes adatok kezelésének célja a www.digitalismindenes.hu oldalon meghatározott szolgáltatások nyújtása, az ügyfelekkel való kapcsolattartás, a számlák kiállítása, illetve a szolgáltatásokkal kapcsolatos hírlevelek küldése, anyagok továbbítása.

6.4. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja a statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, és a felhasználók jogainak védelme.

6.5. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban leírt céloktól eltérő célokra nem használja fel. Személyes adatok harmadik személynek, vagy hatóságok számára történő kiadása – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – kizárólag a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

7. Az adatkezelés időtartama

7.1. A www.digitalismindenes.hu internetes oldal használata során megadott személyes adatok kezelése – az érintett törlési jogának gyakorlása hiányában – határozatlan ideig tart.

7.2. A fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályokban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.

8. Hírlevél és kérdőív küldése

8.1. Az adatkezelő abban az esetben jogosult az ügyfél részére hirdetést, reklámot, illetőleg kérdőívet tartalmazó levelet (hírlevél) küldeni, amennyiben az ügyfél a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. Az adatkezelő nem köteles ellenőrizni, hogy a vásárló által megadott adatok valósak, illetve helytállóak. 

8.2. Az ügyfél az előző pontban hivatkozott önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni a hírlevél alján elhelyezett link segítségével. Ebben az esetben az adatkezelő a visszavonást követően az ügyfél részére több hírlevelet nem küld, továbbá törli az ügyfél adatait a hírlevélre feliratkozott ügyfelek adatai közül. 

8.3. A kérdőívet tartalmazó hírlevél célja a piackutatás, illetőleg a marketingtevékenység fejlesztése. A kérdőív kitöltése önkéntes (nem kötelező). A kérdőívben az adatkezelő az alábbi – további – adatok megadását kérheti az ügyféltől: nem, életkor, vállalkozási forma, iparág, vállalkozás székhelye, vállalkozás mérete, vállalkozás éves árbevétele.

9. Sütik

9.1. A sütik (más néven: cookie-k) információkat gyűjtenek az oldal látogatóiról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek; megkönnyítik a weboldal használatát; illetve minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

9.2. A weboldalon használt sütik főbb jellemzői:

A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: A weboldal használatához nélkülözhetetlen sütik, amelyek lehetővé teszik az alapvető funkciók használatát. Ezek hiányában az oldal számos funkciója nem lesz elérhető a felhasználók számára. Az ilyen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Azon sütik, melyek információt gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról (pl. mely oldalakat látogatja leggyakrabban, milyen hibaüzenetet kap a weboldalról). Ezek nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú sütik élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

Harmadik fél által elhelyezett cookie-k:

Google Analytics cookie-k: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A használt cookie-k információkat gyűjtenek és jelentést készítenek a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítanák a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt sütik élettartama legfeljebb 2 év.

Facebook cookie-k: A Facebook által elhelyezett sütik segítségével a honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az oldal tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlaphasználatáról. A Facebook sütik segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthetők meg a Facebook felületén. A Facebook adatkezelési szabályzatát itt tanulmányozhatja: www.facebook.com/privacy/explanation

9.3. A sütikhez kapcsolódó adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a látogató hozzájárulása.

9.4. Amennyiben a látogató nem fogadja el a sütik használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetők számára.

9.4. A sütit a látogató törölheti számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében azok alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngésző Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség. A sütik törléséről bővebb tájékoztatás – a használt böngészőtípustól függően – az alábbi linkeken található:

10. Az adatok fizikai tárolási helyei

10.1. A személyes adatok a következő módokon kerülhetnek az adatkezelőhöz: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben a látogató által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek a számítógépes rendszerben; másfelől a látogató is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni az adatkezelővel.

11. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre

11.1. A www.digitalismindenes.hu internetes oldal szolgáltatásainak használata során az adatkezelő az ügyfél személyes adatait jogosult továbbítani az alábbi személyek irányába; illetve a következő adatfeldolgozókat veheti igénybe:

Tárhelyszolgáltató

 • Név: EZIT Kft.
 • Cím: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. V. em. 5021.
 • Ügyfélszolgálati iroda: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. V. em. 5021.
 • Telefonszám: +36 1 700-4030

Hírlevél szolgáltató

Számlázás

12. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

12.1. Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, időtartamáról (amennyiben ez nem lehetséges, az időtartam meghatározásának szempontjairól), továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatait. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül elektronikus úton adja meg a kért tájékoztatást.

12.2. Az érintett hozzáféréshez való joga. Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy adatainak kezelése folyamatban van-e, és amennyiben igen, jogosult arra, hogy hozzáférést kapjon az adatkezelés céljairól; az adatok kategóriáról; a címzettekről; az adatkezelés időtartamáról; helyesbítési, adatkorlátozási és törléshez való és panasztételi jogáról.

12.3. Helyesbítés joga. Az érintett jogosult a helytelenül rögzített személyes adatainak helyesbítését kérni.

12.4. Törléshez való jog. Az érintett jogosult személyes adatainak törlését kérni. A törlés nem vonatkozik a jogszabályok (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésre, azokat a szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

12.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, amennyiben vitatja az adatok pontosságát; az adatkezelés jogellenes; az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából; vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen.

12.6. Adathordozhatósághoz való jog. Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja; továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az adatkezelő.

12.7. Az érintett a jelen nyilatkozatban ismertetett jogait az alábbi elérhetőségeken keresztül gyakorolhatja:

12.8. Adatvédelmi hatósági eljárás. Az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

 • Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 • Telefon: +36 (1) 391-1400
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • Honlap: www.naih.hu

12.9. Bírósághoz fordulás joga Az érintett az Infotv., valamit a Ptk. alapján bíróság előtt érvényesítheti a személyes adatai védelméhez fűződő jogait.

13. Záró rendelkezések

13.1. Az adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli és kötelezi magát, hogy gondoskodik az általa kezelt személyes adatok biztonságáról, megteszi mindazokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek biztosítják a tárolt, illetve a kezelt adatok védelmét, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és megváltoztatását.

13.2. Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen nyilatkozatot a felhasználók értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Az adatkezelő jelen adatvédelmi nyilatkozat módosításáról szóló tájékoztatást közzéteszi a www.digitalismindenes.hu weboldalon. A módosítás hatálybalépését követően a felhasználó a szolgáltatás használatával, ráutaló magatartással tudomásul veszi a módosított nyilatkozatban foglaltakat.

Várj egy kicsit!

Érdekel milyen eredményeket ért el a Minner.hu üzleti blogot üzemeltető cég a Google Workspace-re való átállással?

Olvasd el az esettanulmányunkat!

Várj egy kicsit!

Érdekel milyen eredményeket ért el a Minner.hu üzleti blogot üzemeltető cég a Google Workspace-re való átállással?

Olvasd el az esettanulmányunkat!